Про затвердження Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Наказ Міністерства юстиції України
від 26 червня 2002 року N 57/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2002 р. за N 546/6834

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 12 вересня 2012 року N 940-р,
 наказами Міністерства юстиції України
від 14 березня 2013 року N 434/5,
 від 25 червня 2015 року N 1059/5,
від 16 грудня 2016 року N 3695/5

Відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1996 року N 468 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів", постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року N 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" (із змінами) та від 21 жовтня 2015 року N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", а також з метою врегулювання правових відносин щодо одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, забезпечення подальшого розвитку інформатизації у правовій сфері, доступності і відкритості правової інформації для фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи НАКАЗУЮ:

(преамбула у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

1. Затвердити Інструкцію про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту систематизації законодавства та інформаційного забезпечення (О. Г. Пушенко):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

2.2. Довести цей наказ до відома громадян, органів державної влади, підприємств, установ та організацій, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України Л. М. Горбунову.

 

Міністр 

О. В. Лавринович 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 26 червня 2002 р. N 57/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 червня 2002 р. за N 546/6834 


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

(У тексті інструкції нумерацію розділів арабськими цифрами замінено нумерацією римськими цифрами згідно з наказом Міністерства юстиції України від 16 грудня 2016 року N 3695/5)


 Абзац перший виключено

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (далі - Реєстр) - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого, інформаційного фондів та окремого розділу.

1.2. Держатель Реєстру - Міністерство юстиції України, яке розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Реєстру, приймає рішення про включення нормативно-правових актів до Реєстру, здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію, відповідає за автентичність та контрольний стан еталонних текстів, забезпечує внесення нормативно-правових актів до еталонного фонду і його збереження та здійснює контроль за наданням інформації з Реєстру.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.2 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.03.2013 р. N 434/5)

1.3. Адміністратор Реєстру - уповноважена Міністерством юстиції України юридична особа, яка здійснює супроводження програмно-інформаційного забезпечення Реєстру, відповідає за його функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування, технічну підготовку текстів нормативно-правових актів для внесення їх до відповідного фонду Реєстру із збереженням спеціальних ознак для забезпечення їх цілісності, формування і підтримання інформаційного фонду, відповідність інформації, що надається фізичним, юридичним особам та об'єднанням громадян без статусу юридичної особи з інформаційного фонду Реєстру, еталонним текстам Реєстру, здійснює обслуговування і веде облік користувачів Реєстру та організовує контроль доступу до нього.

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

Адміністратором Реєстру може бути визначена на конкурсних засадах юридична особа, яка відповідає встановленим Міністерством юстиції України кваліфікаційним вимогам та з якою Мін'юст України в установленому порядку уклав договір на виконання цих функцій.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.3 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.03.2013 р. N 434/5,
у зв'язку з цим пункти 1.2 - 1.4
 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.6)

1.4. Супроводження програмно-інформаційного забезпечення Реєстру, збереження даних і захист їх від руйнування, формування і підтримання інформаційного фонду Реєстру, ведення обліку користувачів Реєстру, забезпечення дотримання правил і процедур одержання та використання інформації з інформаційного фонду Реєстру покладаються на визначених Міністерством юстиції України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року N 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" адміністраторів Реєстру:

(абзац перший пункту 1.4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 14.03.2013 р. N 434/5)

Адміністратора обліку користувачів (далі - Адміністратор обліку) - державне підприємство "Національні інформаційні системи", яке здійснює обслуговування та забезпечує облік користувачів Реєстру, які звернулись за одержанням інформації з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях. Адміністратор обліку також здійснює експлуатацію технічних засобів та системного програмного забезпечення для підтримки функціонування прикладного програмно-інформаційного забезпечення Реєстру.

(абзац другий пункту 1.4 скасовано згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2012 р. N 940-р,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 14.03.2013 р. N 434/5,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.06.2015 р. N 1059/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

Адміністратора технологій ведення всіх фондів Реєстру та доступу до Реєстру (далі - Технічний адміністратор) - Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", який здійснює супроводження і розвиток програмно-інформаційного забезпечення Реєстру, відповідає за його функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування, технічну підготовку текстів нормативно-правових актів для внесення їх до відповідного фонду Реєстру із збереженням спеціальних ознак для забезпечення їх цілісності, формування і підтримання інформаційного фонду Реєстру, відповідність інформації, що надається користувачам Реєстру, еталонним текстам Реєстру, здійснює обслуговування та технічну підтримку користувачів Реєстру.

Далі за текстом цієї Інструкції під визначенням "Адміністратор Реєстру" слід розуміти одного з адміністраторів Реєстру, якщо не зазначено інше.

1.5. Користувачами Реєстру є будь-які фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, які мають доступ до інформації з інформаційного фонду Реєстру через веб-сайт www.reestrnpa.gov.ua, а також які звернулись до Міністерства юстиції України із запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за одержанням інформації з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях.

Фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, які звернулись за одержанням інформації з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях, набувають статусу користувачів після реєстрації їх Адміністратором обліку в порядку, встановленому цією Інструкцією.

(пункт 1.5 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

1.6. Пункт 1.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Інформаційний фонд Реєстру - спеціально створена для надання широкому колу користувачів інформації з Реєстру комп'ютерна інформаційна система у формі окремої бази даних, у якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-правових актів.

2.2. Еталонний текст Реєстру - текст нормативно-правового акта у формі комп'ютерного файла, цілісність якого забезпечується за допомогою спеціальних ознак.

2.3. Копія еталонного тексту Реєстру - копія тексту нормативно-правового акта у формі комп'ютерного файла (електронний документ), який ідентичний відповідному еталонному тексту та зберігає всі спеціальні ознаки, що забезпечують його цілісність.

2.4. Контрольний стан нормативно-правового акта - стан нормативно-правового акта, при якому забезпечено наявність у цьому акті всіх змін і доповнень, унесення яких передбачено чинним законодавством.

2.5. Набір даних - електронний документ, який містить відкриті дані та складається із структурованої сукупності однорідних значень (записів), включає поля даних та метаінформацію про них.

(розділ II доповнено новими пунктами 2.5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

2.6. Оприлюднення набору даних - розміщення та оновлення розпорядником інформації наборів даних на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних і забезпечення доступу до наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

(розділ II доповнено новими пунктами 2.6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5,
 у зв'язку з цим пункти 2.5, 2.6 вважати відповідно пунктами 2.7, 2.8)

2.7. Паперова копія еталонного тексту Реєстру - відтворена на паперовому носії копія еталонного тексту Реєстру, яка виготовлена Адміністратором Реєстру із застосуванням спеціальних програмних і технічних засобів перевірки ознак збереження цілісності еталонного тексту Реєстру, ідентичність якої еталонному тексту Реєстру належним чином засвідчена відповідальною особою Адміністратора Реєстру.

2.8. Реєстраційний код - система цифрових знаків, що складається з двох частин: порядкового номера, який присвоюється нормативно-правовому акту при прийнятті рішення про включення його до Реєстру, і року прийняття рішення про включення нормативно-правового акта до Реєстру.

III. ФОРМИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та є доступною у таких формах:

(абзац перший пункту 3.1 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

на паперових носіях;

абзац третій пункту 3.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5,
 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім)

шляхом доступу до інформаційного фонду Реєстру.

(абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

3.2. Надання інформації на паперових носіях

3.2.1. Копія еталонного тексту Реєстру відтворюється Адміністратором Реєстру на паперовому носії із застосуванням спеціальних програмних і технічних засобів перевірки ознак збереження цілісності еталонного тексту Реєстру.

3.2.2. У момент відтворення паперової копії за допомогою спеціального програмного забезпечення на копії зазначаються:

дата і час відтворення паперової копії;

прізвище (для фізичної особи) або назва (для юридичної особи чи об'єднання громадян без статусу юридичної особи) користувача Реєстру, на замовлення якого створено відповідну паперову копію, що підтверджує право використання цієї копії лише цим користувачем Реєстру;

(абзац третій підпункту 3.2.2 пункту 3.2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

дата, на яку відтворено контрольний стан нормативно-правового акта;

реєстраційний номер користувача в базі даних обліку користувачів Реєстру;

кількість сторінок копії;

(абзац шостий підпункту 3.2.2 пункту 3.2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

прізвище відповідальної особи Адміністратора Реєстру, яка створила цю копію.

3.2.3. Кожна сторінка паперової копії засвідчується печаткою Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів установленого зразка (додаток) та підписом відповідальної особи Адміністратора Реєстру, що створила зазначену паперову копію.

(підпункт 3.2.3 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

3.2.4. За одержання копій еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях у разі, якщо виготовлення копій документів становить більш як 10 сторінок, справляється плата відповідно до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740, та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 листопада 2011 року N 3430/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2011 року за N 1385/20123 (із змінами).

(пункт 3.2 доповнено підпунктом 3.2.4 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

3.3. Пункт 3.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5,
 у зв'язку з цим пункт 3.4 вважати пунктом 3.3)

3.3. Надання інформації шляхом доступу до інформаційного фонду Реєстру.

3.3.1. Безоплатний цілодобовий доступ до інформаційного фонду Реєстру здійснюється через веб-сайт www.reestrnpa.gov.ua шляхом пошуку та перегляду всіх наявних в цьому фонді копій еталонних текстів Реєстру.

3.3.2. З метою запобігання використанню інформаційного фонду Реєстру "ботами" користувач Реєстру за допомогою спеціального тесту системи CAPTCHA підтверджує, що з базою працює людина.

3.3.3. Під час доступу до інформаційного фонду Реєстру збереження всіх спеціальних ознак, які забезпечують цілісність копій еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру, гарантується при перегляді цих копій тільки на екрані комп'ютера користувача Реєстру. При роздрукуванні цих копій на папері чи переписуванні їх у файли будь-якого іншого формату автентичність отриманих у такий спосіб текстів еталонним текстам Реєстру не забезпечується.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 940-р,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

3.4. Інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Доступ до інформації з інформаційного фонду Реєстру, оприлюдненої на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, є вільним та безоплатним.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 3.4 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

IV. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Пункт 4.1 скасовано

(згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2012 р. N 940-р)

4.2. Порядок одержання інформації на паперових носіях

(абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

4.2.1. Інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією та підлягає наданню на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Засвідчені копії еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях надаються на підставі запитів за формами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 26 травня 2011 року N 1434/5 "Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 травня 2011 року за N 629/19367, а також з урахуванням вимог Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2011 року N 1521/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2011 року за N 694/19432.

У таких запитах також обов'язково зазначаються:

реєстраційний номер користувачів Реєстру (при повторному та подальших запитах особи, які набули статусу користувачів Реєстру, повідомляють тільки свій реєстраційний номер, який їм було присвоєно Адміністратором обліку (за умови, що загальні відомості з часу присвоєння цього номера не змінилися));

повні або часткові відомості про нормативно-правовий акт, копія якого запитується, зокрема: вид нормативно-правового акта; видавник нормативно-правового акта; дата видання, номер, назва нормативно-правового акта; дата редакції контрольного стану; реєстраційний код; дата і номер державної реєстрації в Міністерстві юстиції України; обсяг необхідної інформації (відповідно до запиту користувача Реєстру надається паперова копія еталонного тексту Реєстру в повному обсязі або витяг із нього у вигляді окремих розділів, глав або статей).

Запити, що передбачають пошук документів певної тематичної спрямованості без зазначення повних або часткових відомостей, визначених у цьому підпункті, Держателем Реєстру не задовольняються.

(підпункт 4.2.1 пункту 4.2 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

4.2.2. Запит подається Міністерству юстиції України, яке надсилає копію запиту Адміністратору обліку електронною поштою та у паперовому вигляді із супровідним листом.

Адміністратор обліку на підставі одержаного запиту перевіряє вказані у ньому відомості, за необхідності присвоює реєстраційний номер користувача Реєстру (у разі, якщо особа звертається вперше та не набула статусу користувача) та у строк до двох робочих днів надає Міністерству юстиції України запитуваний документ на паперових носіях відповідно до запиту користувача або повідомляє про неможливість задоволення запиту у зв'язку з відсутністю необхідного нормативно-правового акта в Реєстрі.

(підпункт 4.2.2 пункту 4.2 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

4.2.3. Підпункт 4.2.3 пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

4.2.4. Підпункт 4.2.4 пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

4.2.5. Підпункт 4.2.5 пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

4.2.6. Підпункт 4.2.6 пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

4.3. Пункт 4.3 виключено

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 940-р,
 у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 14.03.2013 р. N 434/5,
виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

 

Директор Департаменту
систематизації законодавства та
інформаційного забезпечення
 

 
 
О. Г. Пушенко
 


 

Додаток 1
до пункту 1.3 Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 


До ___________________________
______________________________
  (найменування Адміністратора Реєстру) 


ЗАПИТ
про одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Додаток 1 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 16 грудня 2016 року N 3695/5,
 у зв'язку з цим додаток 2 вважати додатком)

 

Додаток
до Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів
(підпункт 3.2.3 пункту 3.3 розділу III)


ЗРАЗОК ПЕЧАТКИ
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та її опис

  

ОПИС ПЕЧАТКИ

Печатка Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів має форму кола діаметром 25 мм, край печатки обрамований подвійним бортиком.

По зовнішньому колу зліва направо одним рядком центрованим способом розміщується напис "ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ", який виконується шрифтом Times New Roman Cyr кеглем ___ прописним.

У центрі печатки розміщується горизонтальним рядком напис "АДМІНІСТРАТОР РЕЄСТРУ", який виконується шрифтом Times New Roman Cyr кеглем ___ прописним. Напис у центрі печатки обрамовується колом 21 мм.

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.12.2016 р. N 3695/5)

____________